טופס בקשה למלגה

הוראות כלליות

בקשה למלגה יש להדפיס על גבי טופס זה בלבד.

יש להגיש הבקשה למלגה כקובץ WORD  בדואר אלקטרוני אל:

Samuel.shye@mail.huji.ac.il

הבקשה למלגה בתורת השטחות כוללת את הסעיפים הבאים:

  • מידע כללי וחתימה
  • תקציר המחקר וזיקתו לתורת השטחות
  • תיאור עבודת המחקר
  • תקציב
  • קורות חיים ופרסומים

ניתן להגיש את הבקשה למלגה בכל עת. אישור הגשת הבקשה יישלח עם קבלתה; ותשובה תוך חודשיים מעת קבלתה.

ניתן להוריד את טופס הבקשה כאן.